Alcodex (valmis lahus), 1000 ml (1 L)

Bakteritsiidse, fungitsiidse ja viiruste vastase toimega kiirdesinfektandi valmislahus pindade desinfitseerimiseks.

Kirjeldus

ALCODEX on aldehüüdivaba universaalne kiiretoimega desinfitseerimisvahend pindadele ja seadmetele. Sobib kasutamiseks erasektoris, ühiskondlikes, tööstusruumides ja tervishoiuteenuse osutamise ruumides kõrgendatud hügieeninõuete tingimustes (sealhulgas ka haiglates), kus desinfitseerimine on tähtsaim profülaktiline abinõu infektsioonide vältimiseks. ALCODEX on laia bakteritsiidse, fungitsiidse ja virutsiidse toimega, hävitab Gram-negatiivseid ja Gram-positiivseid baktereid (sh tuberkoloosi tekitaja), seeni ja deaktiveerib viiruseid (sh HBV, HIV, Rotaviirus). ALCODEX sisaldab 75% alkoholi, seega sobib kasutamiseks kõikidel alkoholi taluvatel pindadel (metall, puit, klaas, plastik). Ei sisalda kunstlikke lõhna ega värvaineid.

Kasutamine

ALCODEX kasutatakse valmis töölahusena, toodet ei lahjendata.
Preparaat kantakse pindadele ja seadmetele pihustamise teel. 

Toimeaeg 1-3 minutit.
Ei sobi kasutamiseks akrüülklaasile ja alkohollahustuvale lakile.
Kui ei teata pinnakatte taluvust, võib seda proovida pinna silmatorkamatus kohas.
Mitte kasutada koos aldehüüdi sisaldavate toodetega!

Ettevaatust

H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P210: Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/ leekidest/ kuumadest pindadest – mitte suitsetada.

P233: Hoida pakend tihedalt suletuna.

P264: Pärast käitlemist pesta käsi hoolega.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.

P273: Vältida sattumist keskkonda.

P501: Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Säilitamine

Hoida originaalpakendis, temperatuuril kuni 250C, otsese päikesekiirguse eest kaitstult.

Reg.tunnistuse nr: ALCODEX on registreeritud Terviseametis, biotsiidide reg. nr. 0073/05.

Tootja: Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS