DEXID-400 (kontsentraat), 1000 ml (1 L)

Dexid-400 omab desinfitseerivat toimet bakterite, viiruste ja seente spektrile, mis on spetsiaalselt välja töötatud looma- ja linnukasvatushoonetes, toidu käitlemise/säilitamise ruumides eelnevalt puhastatud pindade, inventari, transpordivahendite, jalanõude ja rataste desinfitseerimiseks.

Viirused: sigade katk, MMA sündroom, Aujeszky haigus, Mareki haigus, lindude rõuged, lindude leukoos, lindude adenovirus, lindude gripp, Gumboro haigus, Newcastle’i haigus, lindude reoviirus, gripp, veiste koronaviirus, veiste rotavirus, paragripp jne.

Bakterid: Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella Thyphimurium, Staphylococcus aureus, Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus – MRSA, Streptococcus haemolyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus equi var zooepidermicus, Streptococcus pyogenes, Listeria monocytogenes jne.

Spoore moodustavatele bakteritele ja seentele: Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus niger, Candida albicans jne.

Kasutamine:

Pindade desinfitseerimine: Enne desinfitseerimislahuse kasutamist pinnad puhastatakse. Peale loputamist ja kuivatamist kasutada Dexid-400. Desinfitseerimisvahendi minimaalne kokkupuuteaeg on ca. 20 minutit, peale seda pinnad hoolikalt loputada. Enne loomade tagasi laskimist, lasta pindadel kuivada. 

Kasutusotstarve

Lahjendusaste

Kasutamine

Regulaarne pindade desinfektsioon

1:400 (0.25%)

1:200 (0.5%)

Pihustage Dexid-400 lahus survepesuri või muud mehaanilise pihusti abil soovitud pinnale vahekorras 1000 ml/4 m2.

Loomaveokite ja haagiste, rataste desinfektsioon

1:200 (0.5%)

Pihustage Dexid-400 lahusega.

Jalgade desinfektsioon

1:200 (0.5%)

Vahetage lahus iga 2-3 päeva järel või juhul kui see on määrdunud.

Ladude ja tootmisruumide desinfektsioon

1:200 (0.5%)

1:400 (0.25%)

Pihustage Dexid-400 lahus survepesuri või muud mehaanilise pihusti abil soovitud pinnale.

Toiduainete transpordivahendite desinfektsioon

1:200 (0.5%)

1:400 (0.25%)

Pihustage Dexid-400 lahus survepesuri või muud mehaanilise pihusti abil soovitud pinnale.

Dexid-400 sobib kasutamiseks kõikidel pindadel, sealhulgas ka pehmel metallil, on bioloogiliselt lagunev, toimib hästi nii pehme kui kareda veega lahjendamisel.

Dexid-400 sobib leotamiseks, pihustamiseks ja kasutamiseks uduna aerosoolgeneraatoris.

Ettevaatusabinõud

Tuleohtlik vedelik ja aur. 

Allaneelamisel ja sissehingamisel kahjulik.

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi, hingamisteede ärritust.

Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Väga mürgine veeorganismidele. 

Esmaabimeetmed

ALLANEELAMISE KORRAL:

loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL:

toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKES- KUSE või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL:

loputada 15 minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. 

Hoiatused

Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.

Auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/ leekidest/ kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada.

Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Mahuti korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt 3 korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

 Säilitamine: Hoida temperatuuril kuni 250C.

 Tootja: Interchemie werken De Adelaar Eesti AS