DEXID-70 (kontsentraat), 1000 ml (1 L)

Dexid-70 on uue põlvkonna kontsentreeritud vahend, mis on välja töötatud kasutamiseks loomakasvatushoonetes ja toiduainetetööstuses kõikide pindade, seadmete desinfitseerimiseks ja puhastamiseks.  Bioloogiliselt lagunev, toimib hästi nii soojas kui külmas vees.

Dexid-70 sobib oma tõhusa laia toimespektri, kasutajasõbralikkuse ja mitmekülgsuse poolest desinfitseerimisvahendiks eluskarja pidamisel, erinevatel pindadel, seadmetel, liiklusvahenditel, jalgade kastmisel, veesüsteemis ja õhutamisel.

Dexid-70 on laia antimikroobse toimega, hävitab baktereid, spoore, seeni, desaktiveerib viirusi nagu: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus – MRSA, Streptococcus haemolyticus, Streptococus pneumoniae, Streptococus equi var. zooepiderrmicus, Streptococus pyogenes, YersiniaenterocoliticaListeria mono- cytogenes, Rhodococcus equi, Salmonella cholerasuis, Salmonella schottmuelleri, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Enterococcus faecalis (including Vancomycin-Resistentant-VRE), Acinetobacter baumannii, Brevibacterium amoniagenes, Mycoplasma gallinarum, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma hyopneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Serrati marcescens, Shigella dysenterriae, Vibrio cholerae, Bacillus cereus, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans, Hepatitis B Virus, Herpes Simplex Virus Types 1&2, HIV-1, Avian Influenza, Infectious bursal disease (Gumboro), Cytomegalovirus, Newcastle Disease, Parainfluenza type 1, Pseudorabies Virus, Transmissible Gastroenteritis, Influenza Type A, Vaccinia (Pox Virus), jne.

Kasutamine:

Dexid-70 sobib oma tõhusa laia toimespektri, kasutajasõbralikkuse ja mitmekülgsuse poolest desinfitseerimisvahendiks eluskarja pidamisel, erinevatel pindadel, seadmetel, liiklusvahenditel, jalgade kastmisel, veesüsteemis ja õhutamisel. 

Kasutusotstarve

Lahjendusaste

Kasutamine

Regulaarne pindade desinfektsioon

Raskelt reostus

1:100 (1%)

Kerge reostus

1:200 (0.5%)

Pihustage Dexid-70 lahus survepesuri või muud mehaanilise pihusti abil soovitud pinnale vahekorras 300 ml/m2.

Teisaldatavate seadmete regulaarne puhastamine ja desinfektsioon

1:200 (0,5%)

Pihustage Dexid-70 lahusega vahekorras 300 ml/m2.

Jalgade ja rataste desinfektsioon

1:100 (1%)

Vahetage lahus iga 4-5 päeva järel või juhul kui see on määrdunud.

Veesüsteem (ühekordne desinfektsioon)

1:100 (1%)

Isoleerige põhimahtuti pea ja juhtige vesi joogikohtadest ära. Puhastage suurem mustus ja prügi. Täitke mahuti uuesti veega ja lisage Dexid-70, segage korralikult ja oodake 10 minutit. Loputage süsteem lahusega korralikult läbi ja oodake veel 50 minutit enne süsteemi tühjaks laskmist ja puhta veega täitmist.

Veesüsteem (korduv desinfektsioon)

1:1000 (0,1%)

Doseerige põhimahutisse vajalik kogus Dexid-70.

Udutamine/õhust pritsimine, desinfektsioon

1:200 (0,5%)

Pihustage Dexid-70 lahus survepesuri või seljaskantava pihusti abil põrandale vahekorras 1 liiter 10m2 kohta.

Külm udutamine, desinfektsioon

1:100 (1%)

Kandke Dexid-70 lahus mehaanilise pihusti abil põrandale vahekorras 1 liiter 10 m2 kohta.

Munade desinfektsioon

1:250 (0,6%)

Pihustage mune 0,6% lahusega

Toiduga kokkupuutuvate instrumentide, seadmete ja toidunõude desinfektsiooni järgselt tuleb need toimeaja möödumisel veega loputada.

Ettevaatusabinõud

Allaneelamisel kahjulik.

Nahale sattumisel kahjulik

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Väga mürgine veeorganismidele.

Mitte kasutada loomade juuresolekul.

Esmaabimeetmed

ALLANEELAMISE KORRAL:

loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL:

toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKES- KUSE või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL:

loputada 15 minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

Hoiatused

Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.

Auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/ leekidest/ kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada.

Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

Vältida sattumist keskkonda.

Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Mahuti korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt 3 korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

 Säilitamine: Hoida temperatuuril kuni 250C.

 Tootja: Interchemie werken De Adelaar Eesti AS