Intersept (lõhnastatud antiseptiline geel kätele ja kehale), 75 ml

Sobib hästi igapäevaseks kasutamiseks. Tänu väiksele pudelile mahub hästi taskusse, käekotti, koolikotti, arvutikotti, autosse või kingituseks.

Ettevaatust

Flam.Liq.2, H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
Eye Irrit. 2, H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Hoiatus

P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P210: Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest, kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.
P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.

P233: Hoida pakend tihedalt suletuna.

P305+P351+P338- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

P273: Vältida sattumist keskkonda.
P501: Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.